Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Mechanizm płatności...

Mechanizm płatności podzielonej - split payment

1 lipca 2018 r. wejdzie w życie mechanizm tzw. podzielonej płatności w podatku od towarów i usług VAT.

 

Z dniem 1 lipca 2018 r. wejdą w życie przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment) określone w ustawie o VAT. Podzielona płatność będzie mogła być stosowana na zasadzie dobrowolności i wyłącznie w odniesieniu do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (podatnikami).

1. Mechanizm płatności podzielonej

Dobrowolność w stosowaniu tego mechanizmu polega na tym, że to nabywca towarów i usług zdecyduje o tym, czy otrzymana faktura zostanie przez niego uregulowana z zastosowaniem przepisów dotyczących podzielonej płatności. Dokonanie zapłaty, w sposób właściwy dla split paymentu, będzie mogło następować wybiórczo, co oznacza, że nie każda faktura musi być uregulowana przez nabywcę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. To nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Mechanizm podzielonej płatności polega na tym, że na podstawie otrzymanej faktury płatność za nabyty towar lub usługę będzie dokonywana przez nabywcę w taki sposób, że:

 • zapłata kwoty podatku VAT (całości lub części) będzie płacona na rachunek VAT, czyli specjalne konto, na którym będą gromadzone środki pieniężne z tytułu zapłaty podatku VAT; 
 • zapłata wartości sprzedaży netto (całości lub części) będzie płacona na rachunek rozliczeniowy w banku bądź zostanie rozliczona w inny sposób.

 

Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana jest w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu udostępnionego przez bank, przeznaczonego do dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności, w którym podatnik wskazuje:

1) kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;

2) kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;

3) numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;

4) numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Uwaga!

Płatność dokonywana w procedurze podzielonej płatności przy użyciu komunikatu przelewu będzie mogła dotyczyć tylko jednej faktury. Wykluczone będzie zbiorcze regulowanie jednym komunikatem przelewu np. kilku faktur.
W praktyce zapłata dokonana przez nabywcę według mechanizmu podzielonej płatności będzie polegała na wypełnieniu jednego dokumentu, tj. komunikatu przelewu, w którym nabywca wskaże kwotę brutto transakcji oraz kwotę VAT, natomiast bank na tej podstawie przekaże środki pieniężne:

 • w części dotyczącej VAT - na rachunek VAT sprzedawcy prowadzony w związku z rachunkiem rozliczeniowym; 
 • w pozostałej części - na rachunek rozliczeniowy sprzedawcy.

 

Uwaga!

Bank  nie będzie obowiązany do sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług wskazanej w komunikacie przelewu.

 

2. Rachunek VAT

Rachunek VAT będzie prowadzony w związku z posiadanym w banku rachunkiem rozliczeniowym. Zostanie założony dla każdego podmiotu posiadającego rachunek rozliczeniowy w banku.

Rachunek VAT będzie prowadzony wyłącznie w walucie polskiej. Jego otwarcie i prowadzenie nie będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy. Bank poinformuje posiadacza rachunku rozliczeniowego o numerze rachunku VAT oraz ustalonych zasadach i terminach informowania o saldzie na rachunku VAT. Otwarcie i prowadzenie rachunku VAT będzie wolne od dodatkowych prowizji i opłat dla banku.

Na rachunek VAT będą mogły wpływać środki pochodzące z:

 • zapłaty kwoty VAT (przez nabywcę usługi); 
 • zwrotu kwoty VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika (sprzedawcę) faktury korygującej skutkującej zmniejszeniem podstawy opodatkowania; 
 • zwrotu różnicy podatku, dokonanego przez urząd skarbowy w terminie 25 dni.

 

Wypłaty z rachunku VAT środków pieniężnych będzie można dokonać wyłącznie w celu:

 • zapłaty kwoty VAT z tytułu nabycia towarów i usług na rachunek VAT sprzedawcy przy użyciu komunikatu przelewu; 
 • zwrotu kwoty VAT, wynikającego z wystawionej przez podatnika (sprzedawcę) faktury korygującej skutkującej zmniejszeniem podstawy opodatkowania, na rachunek VAT nabywcy towarów i usług przy użyciu komunikatu przelewu; 
 • zapłaty na rachunek urzędu skarbowego: 

®    zobowiązania z tytułu VAT,
®    dodatkowego zobowiązania podatkowego, 
®    odsetek za zwłokę z powyższych tytułów, 

 • zwrotu przy użyciu komunikatu przelewu nienależnie otrzymanej płatności na rachunek VAT posiadacza rachunku, od którego otrzymano tę płatność przy użyciu komunikatu przelewu; 
 • przekazania środków na rachunek rozliczeniowy posiadacza, wskazany przez naczelnika urzędu skarbowego w informacji przekazanej bankowi, na skutek zgody wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy posiadacza; 
 • realizacji zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego, dotyczącego egzekucji należności z tytułu VAT.

 

Uznanie i obciążenie rachunku VAT jest dokonywane odpowiednio przez obciążenie albo uznanie rachunku rozliczeniowego posiadacza rachunku VAT prowadzonego w tym samym banku.

Ponieważ rachunek VAT będzie służył wyłączenie do rozliczeń tego podatku:

 • podatnik nie będzie mógł uregulować z rachunku VAT innych zobowiązań podatkowych np. PIT. 
 • urząd skarbowy ani komornik nie będzie mógł zająć środków na tym rachunku na poczet innych zobowiązań podatkowych, sądowych lub administracyjnych.

 

 

3. Dysponowanie środkami na rachunku

Podatnik będzie mógł swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku VAT wyłącznie po ich przekazaniu na rachunek bieżący na podstawie zgody naczelnika urzędu skarbowego na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

Urząd skarbowy zobowiązany będzie do wydania w ciągu 60 dni od dnia otrzymania wniosku o zwrot (zawierającego wskazanie kwoty, jaka ma zostać przekazana):

 • postanowienia określającego wysokość środków, jaka ma zostać przekazana z rachunku VAT 

lub 

 • decyzji o odmowie przekazania środków.

 

Decyzja o odmowie wydania zgody na przekazanie środków pieniężnych z rachunku VAT, będzie mogła nastąpić w przypadku:

 • posiadania przez podatnika zaległości w podatku VAT;
 • istnienia uzasadnionej obawy, że:

®  zobowiązanie podatkowe w podatku VAT nie zostanie wykonane
lub 
®   wystąpi zaległość podatkowa w podatku lub zostanie ustalone dodatkowe zobowiązanie podatkowe.

W przypadku podatników, którzy będą stosować metodę podzielonej płatności nie będą miały zastosowania:

 • regulacje związane ze stosowaniem sankcji (dodatkowe zobowiązanie VAT),
 • przepisy o odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zobowiązania podatkowe sprzedawcy,
 • przepisy nakładające obowiązek zapłaty wyższych odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu VAT w wysokości 150% stawki odsetek za zwłokę.

 

4. Korzyści ze stosowania split payment.

a) Podatnik, który będzie stosował mechanizm split payment będzie miał możliwość skorzystania z szybkiego zwrotu (25 dni) podatku na konto VAT. Ze środków tych nie będzie mógł korzystać bez zgody urzędu skarbowego, jednak będzie mógł zapłacić VAT swojemu kontrahentowi (na jego rachunek VAT).

b) Instrumentem zachęcającym do skorzystania z opcji split paymentu ma być też zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego, w przypadku gdy podatnik dokona zapłaty podatku z rachunku VAT i zapłaty tej dokona przed terminem płatności podatku

Przyspieszenie płatności, tj. zapłata zobowiązania przed terminem, da podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku o kwotę wyliczoną według wzoru: S = Z x r x (n/360), gdzie

S - to kwota, o którą można obniżyć kwotę zobowiązania podatkowego do zapłaty, w zaokrągleniu do pełnych złotych

Z - to kwota zobowiązania podatkowego przed jego obniżeniem

r - to wysokość stopy referencyjnej NBP, obowiązująca w ostatnim dniu roboczym przed dniem zapłaty podatku

n - to liczba dni od dnia, w którym został zlecony przelew (z wyłączeniem tego dnia) do dnia terminu zapłaty zobowiązania (włącznie z tym dniem).

Przykład

Z deklaracji VAT-7 za sierpień wynika zobowiązanie podatkowe w kwocie 30 000 zł. Termin zapłaty tego podatku upływa 25 września. Podatnik ma zamiar uregulować je w całości z rachunku VAT 20 września, czyli 5 dni wcześniej. Stopa referencyjna NBP obowiązującą na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku wynosi 1,5%. Kwotę obniżającą kwotę zobowiązania podatkowego za sierpień podatnik ustalił następująco: 

S = 30 000 zł x 1,5% x 5/360 = 6,25 zł = 6 zł (po zaokrągleniu do 1 zł)

Podatnik w dniu 20 września przekazał z rachunku VAT zapłatę zobowiązania podatkowego wynikającego z deklaracji VAT-7 za sierpień w kwocie 29 994 zł (30 000 zł - 6 zł), a w deklaracji VAT-7 za sierpień zaznaczył kwadrat informujący o skorzystaniu z obniżenia zobowiązania podatkowego na podstawie art. 108d ustawy o VAT.

 

Jowita Mulawa-Krause 
radca prawny

 

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex