Login Hasło
Strona główna › Aktualności › Zmiany przepisów w roku 2013...

Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT

Od 1 stycznia 2013r. obowiązują zmienione przepisy w zakresie obowiązku wystawiania faktur VAT. W opinii Ministerstwa Finansów większość zmian ma charakter fakultatywny i nie wymaga ich natychmiastowego stosowania. Jednak część zmian podatnicy będą zobowiązani stosować od 1 stycznia 2013r.

Faktura w myśl nowych przepisów powinna zawierać:

1) datę jej wystawienia;
2) kolejny numer, nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę;
3) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy;
4) numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany dla podatku;
5) numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej; 
6) datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży;
7) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi;
8) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług;
9) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto);
10) kwoty wszelkich rabatów, w tym za wcześniejsze otrzymanie należności, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto;
11) wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto);
12) stawkę podatku;
13) sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;
14) kwotę podatku, od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;
15) kwotę należności ogółem.

W porównaniu z dotychczasowymi zasadami zmianie uległa w szczególności zmiana oznaczenia faktury i nazwa podatnika i nabywcy.

Zlikwidowany został bowiem obowiązek oznaczenia faktury jako "FAKTURA VAT". Jednakże, pomimo zniesienia tego obowiązku podatnicy, którzy obecnie oznaczają faktury wyrazami „FAKTURA VAT" nadal będą mogli to czynić w nowym stanie prawnym.

Ponieważ z zapisu określającego identyfikację sprzedawcy i nabywcy usunięto sformułowanie "nazwa skrócona" powstały wątpliwości, co do możliwości posługiwania się nazwą skróconą. Ministerstwo Finansów wyjaśniło jednak, że dopuszczalne jest stosowanie obok lub zamiast pełnej nazwy również nazwy skróconej podanej w zgłoszeniu identyfikacyjnym NIP. 

W zakresie danych identyfikacyjnych podatnika, danymi takimi dla podatnika będącego osobą fizyczną jest imię i nazwisko. W fakturze podatnicy będący osobami fizycznymi powinni zatem podawać imię i nazwisko, przy czym oprócz tych danych mogą również podać nazwę lub nazwę skróconą firmy.

Natomiast w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną dane identyfikacyjne stanowią przede wszystkim nazwa pełna oraz nazwa skrócona. W fakturze podatnicy niebędący osobami fizycznymi powinni zatem umieszczać nazwę lub nazwę skróconą podaną w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Również prawidłowym rozwiązaniem jest wskazanie jednocześnie nazwy pełnej i skróconej.

Zlikwidowany został obowiązek stosowania określeń "Faktura VAT-MP, "Faktura VAT marża" oraz możliwość umieszczenia informacji, że podatek VAT rozlicza nabywca towaru lub usługi.

Wprowadzono natomiast obowiązek umieszczania na fakturze sformułowań:
1) „metoda kasowa", które zastępują dotychczasowe wyrażenie „Faktura VAT-MP"
2) „samofakturowanie"
3) „procedura marży dla biur podróży", które zastępują dotychczasowe wyrażenie „FAKTURA VAT marża"
4) „procedura marży - towary używane"; „procedura marży - dzieła sztuki" lub „procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki", które zastępują
dotychczasowe wyrażenie „FAKTURA VAT marża"
5) „odwrotne obciążenie" - w przypadku rozliczania podatku przez nabywcę.

Likwidacji uległ obowiązek umieszczania numeru rejestracyjnego samochodu na fakturach dokumentujących nabycie paliw, jednak podatnicy dla własnych potrzeb dokumentacyjnych mogą zamieszczać takie dane.

Na fakturze wystawionej przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą powinien być podawany, co do zasady, adres siedziby działalności gospodarczej podatnika, zgodny z dokonanym zgłoszeniem identyfikacyjnym. W przypadku osób fizycznych powinien to być, co do zasady, adres zamieszkania. Jednakże w sytuacji, gdy osoba fizyczna nie prowadzi działalności gospodarczej w miejscu zamieszkania i posiada główne miejsce prowadzenia działalności (wskazane w zgłoszeniu dla potrzeb identyfikacji podatkowej), w fakturze powinien być podawany adres tego głównego miejsca prowadzenia działalności. Nie ma też przeszkód aby w fakturze były również podawane inne miejsca prowadzenia działalności, w szczególności te, w których dokonywana jest dana dostawa towarów lub świadczenie usług, pod warunkiem że nie zakłóca to czytelności faktury.

Wprowadzono możliwość wystawiania faktur uproszczonych, w przypadku gdy kwota faktury nie przekracza 100 euro lub 450 zł. 
Faktury uproszczone muszą zawierać co najmniej następujące dane:
a) datę wystawienia faktury;
b) dane identyfikacyjne podatnika dokonującego dostawy towarów lub świadczącego usługi;
c) dane określające rodzaj dostarczonych towarów lub wykonanych usług;
d) należny VAT lub dane potrzebnych do jego obliczenia;

Faktury uproszczone nie mogą być wystawiane w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
- sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz na terytorium kraju,
- w przypadku gdy faktura wystawiana jest na żądanie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
- dostawy towarów i świadczenia usług na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, dla których osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej jest nabywca towaru lub usługobiorca.

Możliwość wystawienia faktury uproszczonej w przypadku transakcji o wartości do 450 zł (lub 100 euro) oznacza, że w każdej takiej sytuacji dopuszczalne jest wystawienie faktury zawierającej pełną ilość danych.
Faktura uproszczona daje nabywcy towarów i usług prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu transakcji, które są dokumentowane tą fakturą.

Utrzymana została dotychczasowa zasada obowiązku wystawiania faktur w terminie najpóźniej 7 dni od dnia wydania towaru lub wykonania usługi lub - w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym - od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży. Wprowadzono natomiast nową instytucję - możliwość wystawiania zbiorczych faktur, dokumentujących transakcje dokonane w trakcie miesiąca kalendarzowego (niemających charakteru sprzedaży ciągłej). W takim przypadku faktura musi być wystawiona najpóźniej ostatniego dnia tego miesiąca, w którym miały miejsce dostawy towarów lub były świadczone usługi.

Zrezygnowano z obowiązku wysyłania odbiorcy noty korygującej w dwóch egzemplarzach i akceptowania jej treści przez odbiorcę w formie pisemnej. Przepisy wymagają obecnie jedynie akceptacji noty przez wystawcę faktury, ale sposób akceptacji pozostawiono w gestii stron.

Nowe rozporządzenie ogranicza zakres danych wymaganych dla faktur korygujących poprzez rezygnację z obowiązującego obecnie wymogu umieszczania obok prawidłowej treści korygowanych pozycji także pozycji i kwot błędnie wskazanych w fakturze korygowanej. 

Nowe przepisy wymagają, aby autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktur były zapewnione od momentu ich wystawienia do końca okresu przechowywania. Każdy podatnik powinien zapewnić, że informacje wymienione na fakturze dokładnie odzwierciedlają faktyczną dostawę towarów lub świadczenie usług oraz warunki, na jakich zostały one dokonane. Sposób tego zapewnienia jest dowolny i uzależniony wyłącznie od wyboru podatnika.

 

Jowita Mulawa-Krause 
radca prawny

Drukuj stronę

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Podatkowa
Iustus-Lex Sp. z o.o.
ul. Jaśkowa Dolina 132 lok.8 piętro I
80-286 Gdańsk
tel. (58) 341 40 90; (58) 341 01 10
kom. +48 508 638 764; +48 508 638 765
e-mail: kancelaria@iustus-lex.pl

Czytaj więcej...

Pracownicze Plany Kapitałowe 2021 CIT estoński Nowy JPK VAT - oznaczenie MPP Nowy JPK VAT - kody GTU Transakcje powiązane - JPK-VAT Wstrzymanie rekrutacji Asystent księgowej do biura rachunkowego Płatności z zastosowaniem split payment MPP - komunikaty Mechanizm podzielonej płatności w VAT - zmiany od listopada 2019 Praca w biurze rachunkowym Zalety współpracy z Iustus-Lex Nowa stawka podatku CIT - 2019 Mechanizm płatności podzielonej - split payment Księgowa do biura rachunkowego Zmiany w formie i terminie przechowywania dokumentacji pracowników Dni wolne od pracy w 2018r. Wolne za 11 listopada 2017r. Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT - 2018r. Nowe zasady opłacania składek ZUS Minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorcy w 2017r. Limit płatności gotówkowych w 2017r. Usługi budowlane w 2017r. - odwrotne obciążenie Firmowe rachunki bankowe Opłaty za wpis do CEiDG? Elektroniczne zwolnienia lekarskie Wymiar czasu pracy w listopadzie 2015r. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę Jak wybrać biuro rachunkowe? Dziedziczenie przedsiębiorstwa Kara za brak sprawozdania finansowego Dni wolne od pracy w 2015r. Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 2 Odliczenie podatku VAT przy nabyciu i użytkowaniu samochodów w 2014r. - część 1 Zmiany w CIT - spółka komandytowo-akcyjna Zmiany przepisów w roku 2013 - podróże służbowe Zmiany przepisów w roku 2013 - koszty uzyskania przychodów Zmiany przepisów w roku 2013 - faktury VAT Koniec problemów z podwójną zaliczką CIT i PIT Obowiązek zachowania tajemnicy przez pracownika Wolne dni na poszukiwanie pracy Zmiana siedziby Kancelarii Dni wolne od pracy w 2012r. Dni wolne od pracy w 2011r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Podatek od spadku a dział spadku Pełnomocnictwo do rachunku bankowego Czy trzeba płacić podatek od odszkodowania? Podpisywanie sprawozdania finansowego

Pliki cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
© Copyright 2018 Kancelaria Podatkowa Iustus-Lex